Přijímání dětí

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  ředitelka mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§34 školského zákona)

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

  • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  • Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.

Žádosti se posuzují součtem bodů jednotlivých kritérií, které stanoví ředitelka a budou zveřejněny před termínem zápisu. Děti s vyšším počtem bodů mají přednost. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte –přijato bude vždy věkově starší dítě z důvodu vyšší potřeby nároků na vzdělávání.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud kapacita MŠ není naplněna.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání ke  stažení zde:
(Prosíme o oboustranný tisk tohoto formuláře.)

Žádost-o-přijetí-dítěte-do-MŠ