Projekty a dotace

Personální podpora MŠ Biskupice III.

Byla nám schválena dotace Šablony III. Od září 2021 můžeme opět čerpat dotace na projektové dny ve škole, projektový den mimo školu a školního asistenta.

Školní asistent, projektový den

Mateřské škole byla schválena další dotace, která bude zahájena 1.9.2019.

Školní asistent, projektové dny

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

https://www.sokol.eu/obsah/5462/svet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky

Projekt „Máme rádi zvířata“

Na základě žádosti byla naše školka zapojena do edukativního projektu pro předškolní děti „Máme rádi zvířata“ vyhlášeného Státní veterinární správou. Děti se  zábavnou a hravou formou dozvěděly informace o domácích i volně žijících zvířatech a zásadách správného chování k živým tvorům a zodpovědné péči o ně. Tyto informace jim byly předány prostřednictvím besedy s veterinárním lékařem, který navštívil v měsíci říjnu naši školku.

Více informací o projektu naleznete zde:
/https://www.svscr.cz/svs-spustila-projekt-pro-materske-skolky-mame-radi-zvirata/

Personální podpora

Mateřská škola získala finanční prostředky na vhodné personální zabezpečení provozu pro dvouleté děti a to od 1. září 2017.

Více se dozvíte v níže uvedeném odkazu.

Chůva v MŠ

Logopedie

V minulosti naše vesnická školka získala nemalé finanční prostředky z evropských fondů. Jeden grant byl zaměřen na modernizaci prostor ve třídách, další na vzdělávání pedagogů. Na podzim školního roku 2015/2016 jsme sepsali a zažádali o poskytnutí dalších financí. Tentokrát dotaci udělovalo Ministerstvo školství a jednalo se o program zaměřený na rozvoj logopedické prevence, tedy na podporu řečových dovedností dětí. Náš projekt byl úspěšně schválen a byly nám poskytnuty finanční prostředky na moderní logopedické pomůcky.

Cílem projektu byla snaha předcházet vzniku řečových vad už od nejútlejšího věku, podporovat správný řečový projev dětí a zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání. Díky schválené dotaci jsme mohli zakoupit moderní logopedické pomůcky, jako je tablet, výukové počítačové programy, logopedické publikace či pomůcky na dechová cvičení.

Je všeobecně známé, že se vady výslovnosti vyskytují u mnoha dětí. Logopedická prevence je součástí výchovně vzdělávací práce s dětmi v mateřských školách, ale za správný řečový vývoj dítěte zodpovídají rodiče. Přesto chceme dětem i rodičům co nejvíce pomáhat, aby ty nejzávažnější problémy v oblasti řeči, byly u dětí vyřešeny před nástupem do základní školy.